loading

驻专讟讬 诪讜爪专:

23 讜专讚讬诐 诇讘谞讬诐

讜专讚讬诐 诇讘谞讬诐 讛诐 讛讚专讱 讛讗讬讚讬讗诇讬转 诇讛讘讬注 讟讜讛专, 讗讛讚讛 讜讻讘讜讚. 讝专 诪讚讛讬诐 砖诇 讜专讚讬诐, 注诇讬诐 砖讜谞讬诐 讜驻专讞讬诐 讗讞专讬诐 讘讬专讜拽 讜讬专讜拽 讞讬谞诐.

讗讜驻讛 驻专讞讬诐- 诪职住执讬专讜旨转 讝专 驻专讞讬诐/住讬讚讜专 驻专讞讬诐 拽讜讚 诪讜爪专: BQW103
讛转诪讜谞讛 讚讜讙诪讛 诪爪讬讙 讙专住讛 诪砖讜驻专转

讘讞专 转讗专讬讱 讗住驻拽讛

  • 讘讞专 讗转 讛诪讬讚讛 砖诇讱

诇讛讜住讬祝 诇住诇    讘讞讝专讛

 

讝专讬 驻专讞讬诐 驻讜驻讜诇专讬讬诐 讗讞专讬诐 注讘讜专 讗讜驻讛: